Основною метою діяльності ГО ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” є об’єднання громадян України для задоволення і захисту їх законних соціальних, економічних, творчих і культурних прав та інтересів, а також здійснення громадської діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з чинним законодавством України та статутом Організації.

Основними напрямками діяльності ГО ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” є:

→організація фестивалів різних направленостей;

→організація наукових форумів;

→запрошення професорів, викладачів, спеціалістів Вищих навчальних закладів та установ  з метою поглибленого вивчення спеціальних предметів та дисциплін у закладах міста Одеси, Одеської області та України;

→надання безповоротної допомоги музеям, галереям та іншим культурним закладам, що її потребують;

→розвиток мереж гуртків, секцій та клубів спрямованих на покращення знання культури, історичної спадщини;

→підвищення кваліфікації працівників музеїв та інших культурних закладів, проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів, конференцій тощо;

→організація різноманітних заходів щодо обміну досвідом з педагогічної, виховної та іншої діяльності;

→сприяння збереженню культурної, історичної та архітектурної спадщини;

→створення, організація та забезпечення діяльності музеїв, галерей, інших культурних, історичних, етничних закладів; музеєзнавство; збір експонатів;

→організація та проведення заходів по популяризації культурної та історичної спадщини;

→виявлення та відновлення раніше забутих, невідомих чи зруйнованих об’єктів культурної, історичної, архітектурної спадщини;

→популяризація об’єктів культурної, історичної, архітектурної спадщини в якості туристичних дестінацій;

→створення спеціального фонду (або інших засобів) для  досягнення мети Організації;

→фінансування педагогічних експериментів, видавництва, в тому числі творів учителів та талановитих учнів  авторських програм, придбання матеріалів передового педагогічного досвіду;

→надання  моральної, інформаційної, юридичної допомоги та підтримки членам організації;

→сприяння та участь у кадрової підготовці фахівців у галузях історичної, культурної, етнографічної та архітектурної  спадщин, у галузі туризму;

→сприяння та надання допомоги адміністраціям музеїв, галереї та інших культурних закладів у рішенні господарських питань та питань поліпшення ма­теріально-технічної бази ,  навчально-виховного процесу, в тому числі для фінансування ремонту та придбання необхідного обладнання, меблів, комп’ютерів, підручників,  наочних посібників та інших речей  для організації навчального процесу.

→сприяння та співпраця з іншими організаціями з метою взаємодопомоги і співробітництва, розширення та поглиблення громадських та культурних зв’язків.

→сприяння в створенні умов для культурного та творчого розвитку  членів  Організації, з можливим  залученням до цієї діяльності громадян України, творчої інтелігенції, інших громадських організації, підприємств, організації та установ, і тому числі міжнародних громадських організацій;

→сприяння соціальному, духовному і фізичному розвитку своїх членів;

→сприяння в проведенні культурно-видовищних заходів за участю членів організації їх дітей та членів родин у тому числі шляхом залучення засобів масової інформації, телебачення та радіо;

→сприяння в розширенні участі членів організації у суспільному житті шляхом реалізації їх суспільних, соціальних, економічних, творчих можливостей;

→захист соціальних та інших прав та інтересів членів Організації;

→сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на надання допомоги музеям, галереям та іншим культурним закладам;

→підтримка ініціатив громадян та юридичних осіб, спрямованих на рішення соціальних, благодійних, культурних, освітніх та інших суспільно значимих проблем;

→сприяння в охороні та допомога в утриманні у належному стані об’єктів культурної. Історичної, архітектурної спадщини;

ГО ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА”, здійснюючи свої статутні завдання, намагається отримати такі результати:

→сприяння в отриманні членами організації всебічної допомоги у досягненні мети та цілей створення організації, виконанні статутних завдань, а також задовольняння, соціальних, економічних, освітніх, духовних та інших потреб, з залученням до своєї діяльності громадян України;

→сприяння в одержанні (вразі необхідності) кваліфікованої та всебічної юридичної, соціальної допомоги;

→сприяння в отриманні всебічної допомоги, надати можливість дітям та дорослим відвідувати платні гуртки або поглиблено вивчати культуру, історію та архітектуру;

→участь разом з іншими державними та недержавними організаціями міста Одеси та Одеської області в реалізації програм та проектів, які мають винятково важливе значення для підвищення економічних, соціальних, культурних, духовних стандартів життя членів організації;

→сприяння розвитку та реалізації силами членів організації науково-освітніх, національно-культурних програм та природоохоронної справи, збереження духовної та культурної спадщини, пам’яток історії;

→сприяння, організація, участь в заходах з культури, спорту і туризму, пропагандування здорового способу життя;

→налагодження міжнародних зв’язків зі спорідненими недержавними організаціями інших країн з метою реалізації завдань та цілей організації;

→розробка та внесення пропозицій до органів державної влади з питань соціального захисту, підтримки членів організації;

→пошук та залучення додаткових джерел підтримки життєдіяльності організації, матеріально-технічного стану музеїв, галерей та інших культурних закладів, в тому числі за рахунок міжнародних грантів.

Для реалізації цілей та завдань, передбачених Статутом, ГО ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА” у встановленому чинним законодавством порядку:

→представляє свої та законні інтереси членів Організації в державних та громадських органах;

→популяризує діяльність Організації у засобах масової інформації та власних виданнях;

→надає практичну, організаційну і методичну допомогу відокремленим підрозділам;

→вступає до інших громадських (неурядових) організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством, підтримує з ними безпосередні стосунки, укладає відповідні угоди з питань, передбачених цілями та завданнями організації, згідно чинного законодавства України;